Головна » інше » З історії органів юстиції

З історії органів юстиції

Понеділок, 07 Лис 2016, 13:31

Історія органів української юстиції пов’язана з історією зародження української державності. Біля її витоків стояла Українська Центральна Рада. Наприкінці червня 1917 року у першому національному уряді — Генеральному Секретаріаті — було створено Генеральне секретарство судових справ (юстиції) на чолі з В. Садовським. Після проголошення Четвертим Універсалом Центральної Ради від 9 січня 1918 р. України “самостійною… суверенною державою Українського народу”, Генсекретарство судових справ перейменовано в новому уряді — Раді Народних Міністрів — на Міністерство судових справ, яке очолив С. Шелухін. За гетьмана П. Скоропадського Міністерством судових справ здійснювалася практично вся правова політика.
15 липня 1918 р. Міністерство судових справ перейменовано на Міністерство юстиції. Під його керівництвом діяли 3 судові палати, 19 окружних судів і 112 міських та повітових з’їздів мирових суддів.

Головними завданнями тогочасного Міністерства юстиції були: здійснення управління судовими органами та пенітенціарною системою, вдосконалення судочинства в умовах перехідного етапу української державності, кодифікація законодавства, підготовка проектів кримінальних, кримінально-процесуальних та інших нормативних актів.

У цей період міністрами були М. Чубинський, О. Романов, А. В’язлов, В. Рейнбот.

У грудні 1918 року влада в Україні перейшла до Директорії. Міністерство юстиції очолювали В. Приходько, Г. Сиротенко, Д. Маркович, А. Лівицький. Саме тоді було закладено основу українізації судової системи. Підтвердженням цього є розроблений міністерством закон “Про відновлення гарантій недоторканності особи на території Української Народної Республіки”, який можна назвати своєрідною предтечею прийнятої ООН Загальної декларації прав людини.

Радянський період української юстиції розпочався 28 листопада 1918 р. з утворенням при Тимчасовому Робітничо-Селянському Уряді України Відділу юстиції. 29 січня 1919 р. відділ перетворено на Народний комісаріат юстиції на чолі з кваліфікованим юристом О. Хмельницьким. 11 грудня 1919 р. в Харкові створено Комітет юстиції при Всеукраїнському революційному комітеті, а 19 січня 1920 р. його реорганізовано в Народний комісаріат юстиції України, який очолив політичний діяч Є. Терлецький. Тривалий час посади Наркома юстиції і Генерального прокурора обіймала одна особа. На цих посадах працювали М. Скрипник, В. Порайко, В. Поляков, М. Михайлик, А. Кисельов-Кеслер.

У 1936 році органи юстиції та прокуратури розділилися. Наркомами юстиції працювали Ф. Радченко (1936—1937 рр.) і М. Бабченко (1938—1947 рр.).
У 1946 році Народний комісаріат юстиції УРСР реорганізовано у Міністерство юстиції УРСР. Міністрами юстиції працювали Д. Панасюк, Ф. Глух, К. Згурська (1947—1970 рр.).

У 1963 році Мін’юст було ліквідовано, а його функції покладено на юридичну комісію при Раді Міністрів Української РСР та Верховний Суд УРСР, а на місцях – на обласні суди.

У 1970 році діяльність Міністерства юстиції поновлено. Вона регламентувалася відповідним Положенням, затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 4 вересня 1972 р. Протягом 1970—1990 рр. Міністерство юстиції УРСР очолював В. Зайчук.

Підсумовуючи історичний екскурс радянського періоду діяльності Міністерства юстиції, треба акцентувати увагу на тому, що, як і інші республіканські міністерства, воно не було самостійним у здійсненні державного управління. Його роль зводилася переважно до функції передавальної ланки у багатоступеневій союзно-республіканській системі державного управління колишнього СРСР.

За роки незалежності України міністрами юстиції були В.Ф. Бойко (1990–1992рр.), В.В. Онопенко (1992–1995рр.), С.П. Головатий (1995—1997рр.), С.Р. Станік (1997 — 2002рр.), О.В. Лавринович (2002 – 2005рр.), Р.М. Зварич (2005р.), С.П. Головатий (2005 – 2006рр.), О.В. Лавринович (з 01.11.2006р.).
Проголошення незалежності України, а відтак — розбудова демократичної правової держави, впровадження політичної, економічної та правової реформ зумовили необхідність кардинальних змін у діяльності Міністерства юстиції.

Компетенція, функціональні повноваження та завдання Міністерства юстиції визначилися Положеннями про нього від 28 грудня 1991 року та 3 жовтня 1992 року. Однак з прийняттям нової Конституції України та поглибленням процесів реформування в усіх сферах суспільно-політичного, соціально-економічного, духовного розвитку суспільства, виникла необхідність у розширенні повноважень Міністерства. Було внесено відповідні зміни до зазначених Положень. Тож робота Міністерства уже регламентувалася Положенням від 18 вересня 1996 року.

У 1997 році Міністерством юстиції України ініційовано розроблення нового Положення про міністерство, яке затверджено Указом Президента України від 30 грудня 1997 року № 1396/97.

Систему органів юстиції складають: центральний орган юстиції — Міністерство юстиції України; місцеві органи юстиції: Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим; головні управління юстиції в областях; Київське та Севастопольське міські управління юстиції; районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції; установи, що належать до сфери управління Міністерства.
До сфери управління Міністерства юстиції належать: Центр правової реформи і законопроектних робіт; Державне підприємство “Інформаційний центр”; Спеціалізоване державне підприємство “Укрспец’юст”; Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції; Головне державне об’єднання правової інформації та пропаганди правових знань. Постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 року № 1742 у складі Міністерства юстиції на базі ліквідованого Центру європейського та порівняльного права утворено Державний департамент з питань адаптації законодавства як урядовий орган державного управління.

У структуру органів юстиції входять органи нотаріату, реєстрації актів громадянського стану, державна виконавча служба, науково-дослідні інститути судових експертиз.

У зв’язку з поглибленням демократичних процесів в українському суспільстві та з метою забезпечення конституційних прав і свобод людини й громадянина у відповідності до міжнародних стандартів при Міністерстві юстиції України створено інститут Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини.

Виконання Уповноваженим своїх функцій забезпечується Національним бюро у справах дотримання Конвенції, створеним у складі центрального апарату, та регіональними відділеннями Національного бюро при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції.

Міністерство юстиції виконує завдання з визначальних напрямів нормотворчої роботи: розроблення проектів законів України, які безпосередньо випливають із положень Конституції України, та розроблення нових процесуальних кодексів України, що є одним із зобов’язань України перед Радою Європи; приведення законодавства у відповідність з новими Цивільним, Господарським та Сімейним кодексами України; укладення і ратифікація дво- та багатосторонніх міжнародних договорів про правову допомогу у кримінальних та цивільних справах, про видачу правопорушників (екстрадицію), про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання тощо; проведення верифікації підзаконних нормативно-правових актів на відповідність Конституції України та законам України.

Діяльність Мін’юсту спрямована на максимальне сприяння зміцненню інститутів державної влади в Україні і в цьому контексті – проведення державної правової політики.

Міністерство юстиції особливу увагу приділяє питанням кодифікації законодавства на найважливіших його етапах. Це стосується змістовного упорядкування системи норм певної галузі права, внесення змін з метою виключення повторень та протиріч між статтями кодексів.
Міністерство юстиції продовжує в рамках компетенції практику інвентаризації законодавства України. Проводиться огляд законодавства, виокремлення проблем, що потребують вирішення шляхом розроблення та прийняття відповідних нормативно-правових актів, скасування окремих чинних актів.
Мін’юст забезпечує виконання комплексу заходів, спрямованих на систематизацію законодавства України, запроваджено Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів.

Міністерство юстиції та його територіальні органи здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади. Цей напрям діяльності є одним із найвагоміших засобів забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян та юридичних осіб, усунення порушень чинного законодавства, підвищення законності та дієвості нормативно-правових актів вищезгаданих органів.

Міністерство юстиції забезпечує проведення висококваліфікованої правової експертизи проектів актів законодавства. З 1993 року міністерством та управліннями юстиції проведено понад 106 тис. правових експертиз нормативно-правових актів. За результатами проведення правової експертизи та державної реєстрації нормативно-правових актів органами юстиції щорічно попереджається прийняття майже 1,5 тис. незаконних правових норм.
Відповідно до ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС Україна взяла на себе зобов’язання щодо приведення національного законодавства у відповідність до законодавства Європейського Союзу у визначених сферах.

Важливий напрям діяльності Мін’юсту — міжнародне співробітництво, в тому числі питання європейської інтеграції, правової допомоги, міжнародного права, а також правової експертизи міжнародних договорів.

Міністерство юстиції є уповноваженим органом з легалізації документів, виданих підприємствами і установами України, для використання за кордоном (з приєднанням України до Гаазької Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів 1961 року).

Міністерство юстиції є відповідальним за експертне забезпечення правосуддя. Міністерству підпорядковано 7 науково-дослідних інститутів судових експертиз: Київський, Харківський, Одеський, Львівський, Донецький, Кримський, Дніпропетровський. Створено 8 відділень науково-дослідних інститутів судових експертиз міністерства: Луганське, Вінницьке, Черкаське, Севастопольське, Кіровоградське, Чернігівське, Полтавське та Волинське.
Основною метою діяльності інститутів є розроблення науково-методичної бази судової експертизи та задоволення потреб органів дізнання, попереднього слідства і судів у використанні можливостей судової експертизи при розслідуванні та розгляді кримінальних справ. У 2004 році проведено близько 68 тис. експертиз.

Однією з пріоритетних сфер діяльності Міністерства юстиції є організація виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб). Державна виконавча служба входить до системи органів міністерства. Завданням державної виконавчої служби є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України з метою, насамперед, захисту прав і свобод людини та громадянина, підтримання режиму законності і правопорядку в державі.

На Мін’юст покладено функцію організації роботи нотаріату.

Чільне місце в системі органів юстиції займають органи реєстрації актів цивільного стану, які одними з перших державних органів документують людину і громадянина.

Важливим напрямом діяльності Мін’юсту є легалізація всеукраїнських об’єднань громадян, проведення реєстрації міжнародних громадських організацій, відділень, філій, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні, всеукраїнських і міжнародних благодійних організацій, контроль за дотриманням об’єднаннями громадян положень їх статутів; проведення реєстрації політичних партій та їх символіки, контроль за додержанням політичними партіями статутних положень, вимог Конституції та законів України, а також проведення реєстрації всеукраїнських творчих спілок, Торгово-промислової палати України, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань та символіки відповідних об’єднань громадян і благодійних організацій, статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, статутів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами України.

Особливу увагу Міністерство юстиції приділяє розгляду звернень громадян.

Міністерство юстиції, його територіальні органи забезпечують роботу з координації діяльності органів виконавчої влади з питань правової освіти населення.
На Мін’юст покладено обов’язки щодо організаційного забезпечення роботи Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

Відповідно до своєї компетенції Міністерство юстиції забезпечує виконання Національної програми з правової освіти населення. Створено понад 2 180 громадських приймалень та консультативних пунктів, які надають громадянам безоплатну правову допомогу.

Міністерство юстиції з метою оперативного інформування юридичних та фізичних осіб про прийняті закони України та інші підзаконні акти забезпечує вихід у світ низки друкованих видань: “Офіційний вісник України”, “Бюлетень Міністерства юстиції України”, “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”, “Систематичне зібрання чинного законодавства України”.

Відкрито веб-сайт Міністерства юстиції, на якому розміщується інформація про його багатогранну діяльність.

З метою забезпечення захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб Державним підприємством “Інформаційний центр” Мін’юсту підтримується функціонування Єдиних та Державних реєстрів: Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ, Державний реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян, Єдиний державний реєстр об’єднань громадян та благодійних організацій, Єдиний реєстр доручень, посвідчених у нотаріальному порядку, Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиний реєстр нотаріусів України, Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, Державний реєстр іпотек, Державний реєстр обтяжень рухомого майна, Державний реєстр право чинів, Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень (ЄДРВП), Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Реєстр спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України.

Отже, коло повноважень органів юстиції надзвичайно широке, їхня діяльність має багатогранний характер. Тому Міністерство юстиції послідовно і виважено здійснює радикальне реформування своєї галузі.

За 87 років українська юстиція пройшла складний шлях у своєму розвитку. І сьогодні незаперечним є внесок органів юстиції в утвердження демократичних засад розвитку суспільства, верховенства права, принципів справедливості та гуманізму, пріоритету прав і свобод людини і громадянина, становлення повноцінного громадянського суспільства.