Щодо здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта

п’ятниця, 06 Січ 2017, 12:09

До відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу!

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року N 1702-VII (далі - Закон) спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Так, суб'єкт первинного фінансового моніторингу (далі - суб’єкт) відповідно до законодавства зобов'язаний на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено Законом) здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта).

Ідентифікація та верифікація клієнта (представника клієнта) здійснюються до/або під час встановлення ділових відносин, вчинення правочинів (крім випадків, передбачених Законом), але до проведення фінансової операції.

Документи, на підставі яких суб'єкт встановив ідентифікаційні дані клієнта (представника клієнта),  мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання та включати всі необхідні ідентифікаційні дані.

Під час ідентифікації та верифікації резидентів встановлюються такі відомості:

- для фізичної особи (прізвище, ім'я та по батькові; дата народження; серія, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дата видачі та орган, що його видав; реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер, серія паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи серія, номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

- для фізичної особи – підприємця (крім вищевказаних відомостей, з'ясовується дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунку (за наявності);

- для юридичної особи (повне найменування;  місцезнаходження; дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації; відомості про виконавчий орган; ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном; дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунку.  

Відомості, які суб’єктами встановлюються під час ідентифікації та верифікації нерезидентів є:

  • для фізичної особи (прізвище, ім'я та  (за наявності)  по  батькові;  дата народження; громадянство; серія, номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата видачі та орган, що його видав;
  • для юридичної особи (повне найменування; місцезнаходження; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку; відомості про органи управління; ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчена копія реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи).

Суб'єкт щодо трастів додатково повинен з'ясувати ідентифікаційні дані довірителів та довірених осіб.

Під час проведення ідентифікації та верифікації органів державної влади України суб’єкт встановлює наступну інформацію: повне найменування, місцезнаходження, реквізити розпорядчого акта, на підставі якого створено юридичну особу (найменування, дата прийняття/підписання, номер розпорядчого акта).

У разі ідентифікації та верифікації підприємств державної або комунальної власності суб’єктами встановлюються такі відомості: повне найменування, місцезнаходження, реквізити розпорядчого акта, яким створено підприємство.

Для міжнародних установ та організацій, у яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, - повне найменування, місцезнаходження, відомості про міжнародний договір, згідно з яким створені такі установи та організації (дата укладення, номер, дата ратифікації  Україною договору).

У разі якщо клієнт (особа) діє як представник іншої особи чи від імені або в інтересах іншої особи, суб'єкт зобов'язаний ідентифікувати та верифікувати також особу, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція, а також встановити вигодоодержувача та перевірити на підставі офіційних документів наявність у цієї особи відповідних повноважень.

Якщо у суб’єкта виникають сумніви щодо достовірності чи повноти наданої інформації про клієнта,  він зобов’язаний провести поглиблену перевірку клієнта.

Так, суб’єкт має право витребувати, а державні органи, державні реєстратори зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідно до законодавства інформацію, що стосується ідентифікації та/або що необхідна для вивчення клієнта, уточнення інформації про нього або проведення поглибленої перевірки клієнта. Порядок подання такої інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи вищевикладене, рекомендуємо при здійсненні ідентифікації та верифікації клієнтів дотримуватись вимог чинного законодавства щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Про управління

Структура управління

Напрями діяльності

Громадянам

Доступ до публічної інформації

Відео