Роз’яснення щодо порядку ідентифікації та верифікації фізичної особи – резидента

Понеділок, 09 Жов 2017, 09:11

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених Законом.

Фізична особа-резидент – це фізична особа, яка має місце проживання в Україні. Відповідно до податкового законодавства, у разі, якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має тісніші особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні.

У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.

Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні ознаки, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

Законом України «Про громадянство України» встановлено, що громадянин України – це особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України.

Відповідно до статті 3 цього Закону громадянами України є: усі громадяни колишнього СРСР,  які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно  проживали  на території України; особи,  незалежно  від  раси,  кольору шкіри,  політичних, релігійних та інших переконань,  статі,  етнічного та  соціального походження,  майнового  стану,  місця проживання,  мовних чи інших ознак,  які на  момент  набрання  чинності  Законом  України  «Про громадянство України» (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав; особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх  справ України  внесено напис «громадянин України»,  та діти таких осіб, які прибули разом із батьками в Україну і на момент прибуття в  Україну  не  досягли повноліття,  якщо  зазначені  особи  подали  заяви  про оформлення
належності до громадянства України; особи, які набули  громадянство України  відповідно до законів України та міжнародних договорів України.

Зміст вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів (резидентів/нерезидентів) розкривається у статті 9 Закону.

Так, суб'єкт первинного фінансового моніторингу (далі - суб’єкт) відповідно до законодавства зобов'язаний здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта) на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено Законом).

Ідентифікація та верифікація клієнта (представника клієнта) здійснюються до/або під час встановлення ділових відносин, вчинення правочинів (крім випадків, передбачених Законом), але до проведення фінансової операції.

Документи, на підставі яких суб'єкт встановив ідентифікаційні дані клієнта (представника клієнта),  мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання та включати всі необхідні ідентифікаційні дані.

Таким чином, суб’єкт первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації фізичної особи – резидента встановлює такі відомості: прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних-осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення належної ідентифікації та верифікації фізичної особи – резидента, суб’єктам первинного фінансового моніторингу необхідно враховувати вищезазначені вимоги чинного законодавства.

Про управління

Структура управління

Напрями діяльності

Громадянам

Доступ до публічної інформації

Новини